Zapraszamy do przychodni
w Ole¶nie i Koz³owicach.

Aktualne godziny przyjêæNZOZ VITA ¶wiadczy us³ugi z zakresu POZ dla dzieci i doros³ych.

Dzieci przyjmuj±:

Lek. Ma³gorzata Nies³ony - spec. med. rodz., pediatra

Doros³ych przyjmuj±:

Lek. Ma³gorzata Nies³ony - spec. med. rodz., pediatra

Lek. Lila Matusiak-Brzêczek - spec. chorób wewnêtrznych

Lek. Franciszek Nies³ony - lekarz chorób wewnêtrznych

Lek. Anna Oblonk - lekarz chorób wewnêtrznych


Zapisy w przychodni w Ole¶nie tel.: 34 358 20 93