Strona główna/Kontakt/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

NZOZ "Vita" Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej NZOZ Vita

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłączeń:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
  • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne

  • Wybrane pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo,

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Łysy oraz Dominik Niesłony, emilialysy@vitaolesno.pl oraz dominiknieslony@vitaolesno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +34 358 20 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynków

Ul. Ignacego Krasickiego 2, 46-300 Olesno

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Nie ma kontroli podczas wejścia do budynku. Wejście główne jest dostępne. Każdy gabinet lekarski jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Przychodnia posiada regulowane kozetki lekarskie oraz krzesła z podłokietnikami. W gabinetach dla dzieci oraz diagnostycznych znajdują się fotele lekarskie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Gabinet położniczo-ginekologiczny wyposażony jest w pełni regulowany i przystosowany fotel ginekologiczny. Toaleta dla niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek w całości usytuowany jest na parterze. Wewnątrz nie posiada schodów oraz wind. Po przejściu przez główne drzwi wejściowe w poradni znajduje się szeroki korytarz wraz z poczekalnią. Po stronie lewej znajduje się rejestracja. Korytarze są szerokie, osoba na wózku inwalidzkim nie będzie mieć problemu z poruszaniem się po przychodni.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przychodnia posiada pętle indukcyjne. Rejestracja wzmocniona jest głosowo. W ośrodku posiadamy również program „Mówik” ułatwiający komunikację osobom, które mają trudności z mówieniem.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem dostępny jest duży i bezpłatny parking dla pacjentów ośrodka. Osoby z niepełnosprawnościami mogą podjechać samochodem pod same drzwi główne placówki. Nie ma wyrysowanego specjalnego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, ale po prawej stronie budynku pozostawiono wystarczająco miejsca by stanąć autem jak najbliżej podjazdu dla wózków. W przyszłości zostaną udostępnione 2 miejsca parkingowe tylko dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W naszej placówce nie zatrudniamy osób posługujących się językiem migowym. Zapewniamy jednak możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Oznacza to, że w naszych placówkach osoba przybrana lub tłumacz mogą nieprzerwanie towarzyszyć osobie uprawnionej (np. w gabinetach lekarskich czy zabiegowych).

Ul. Oleska 5, 46-300 Kozłowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Nie ma kontroli podczas wejścia do budynku. Wejście główne jest dostępne. Gabinety lekarskie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wszystkie pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji, nie posiadamy w środku schodów, ani wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Jednostka nie posiada dostosowań. W przyszłości planowany jest zakup pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem dostępny jest bezpłatny parking dla pacjentów. Po prawej stronie parkingu znajdują się schody oraz podjazd do ośrodka. Do przychodni można wejść przez jedno wejście główne. Na wprost wejścia znajduje się Rejestracja Ogólna.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W naszej placówce nie zatrudniamy osób posługujących się językiem migowym. Zapewniamy jednak możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Oznacza to, że w naszych placówkach osoba przybrana lub tłumacz mogą nieprzerwanie towarzyszyć osobie uprawnionej (np. w gabinetach lekarskich czy zabiegowych).

do góry