Strona główna/Kontakt/RODO/Informacja dla osób składających deklaracje wyboru (..)

Informacja dla osób składających deklaracje wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby składające deklaracje wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Spółka Vita spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vita sp. z o.o., z siedzibą 46-300 Olesno ul. Krasickiego 2, podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • administrator wyznaczył inspektora ochrony danych; kontakt z inspektorem jest możliwy listownie, na adres administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub e-mailowo na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ,
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na:
  • a) przyjmowaniu i rejestrowaniu deklaracji wyboru, o których mowa w art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
  • b) przechowywaniu dokumentacji deklaracji wyboru przez czas określony w przepisach,
 • celem przetwarzania jest dopełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
  • a) przyjmowaniu i rejestrowanie deklaracji wyboru, o których mowa w art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
  • b) przechowywania dokumentacji przez określony w przepisach czas,
 • w zakresie profilaktyki medycznej niezwiązanej z ciągłością leczenia Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) będą z kolei przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - w związku z właściwymi przepisami prawa; dotyczy to sytuacji, w której administrator danych osobowych będzie przesyłał Pani/Panu, za pomocą środków komunikacji na odległość, informacje na temat dostępnych dla Pani/Pana programów profilaktyki medycznej, albo o tym, że znajduje się Pani/Pan w przedziale wiekowym, w którym - statystycznie i zgodnie ze stanem wiedzy medycznej - mogą wystąpić różne choroby,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
 • Pani/Pana dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie, podmiotom i organom uprawnionym na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później - zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którego spełnienie jest niezbędne do udzielenia Pani/Pana świadczenia medycznego albo uzyskania informacji o stanie pacjenta, a konsekwencją niepodania danych będzie niemożność udzielenia świadczenia albo uzyskania informacji o stanie pacjenta.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.

do góry