Strona główna/Kontakt/RODO/Informacja dla osób składających skargi do NZOZ-u Vita

Informacja dla osób składających skargi do NZOZ-u Vita

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne składające do NZOZ Vita sp. z o.o. skargi w ramach działalności podmiotu leczniczego.

Spółka Vita spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vita spółka z o.o. z siedzibą 46-300 Olesno ul. Krasickiego 2,
 • administrator wyznaczył inspektora ochrony danych; kontakt z inspektorem jest możliwy listownie, na adres administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub e-mailowo na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ich przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów, którymi są:
  • a) rozpoznawanie skarg osób fizycznych, w tym pacjentów i potencjalnych pacjentów, na działalność podmiotu przyjmującego deklaracje wyboru POZ, podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  • b) obrona lub dochodzenie roszczeń,
 • celem przetwarzania jest:
  • a) rozpoznawanie skarg osób fizycznych, w tym pacjentów i potencjalnych pacjentów, na działalność podmiotu przyjmującego deklaracje wyboru POZ, podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
  • b) obrona lub dochodzenie roszczeń
 • Pani/Pana dane mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie,
 • okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej skargi, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu rozpatrzenia skargi złożonej przez osobę,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

do góry