Strona główna/Kontakt/RODO/Informacja dla pacjentów i ich przedstawicieli, a także (..)

Informacja dla pacjentów i ich przedstawicieli, a także osób upoważnionych do uzyskania informacji o stanie pacjenta

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, którym jest udzielane jest świadczenie medyczne (pacjenci), a także osoby, będące przedstawicielami pacjentów i osoby upoważnione do otrzymywania informacji o stanie zdrowia pacjenta

Spółka Vita spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vita sp. z o.o., z siedzibą 46-300 Olesno ul. Krasickiego 2, podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • administrator wyznaczył inspektora ochrony danych; kontakt z inspektorem jest możliwy listownie, na adres administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub e-mailowo na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ,
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na: zamieszczeniu w dokumentacji medycznej danych określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zwanej dalej „Ustawą”), weryfikacji tożsamości osób upoważnionych do uzyskania informacji o stanie pacjenta, a także na przechowywaniu dokumentacji medycznej przez czas określony w przepisach, w związku ze spełnieniem warunków z art. 9 ust. 2 h) RODO,
  • celem przetwarzania jest dopełnienie obowiązków: zamieszczenia w dokumentacji medycznej określonych danych pacjenta, weryfikacji tożsamości osób upoważnionych do uzyskania informacji o stanie pacjenta, przechowywaniu dokumentacji medycznej przez czas określony w przepisach, a także doręczanie korespondencji,
  • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
  • Pani/Pana dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie, osobom uprawnionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej albo informacji o stanie pacjenta, innym podmiotom i organom uprawnionym na mocy art. 26 Ustawy, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później - zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którego spełnienie jest niezbędne do udzielenia Pani/Pana świadczenia medycznego albo uzyskania informacji o stanie pacjenta, a konsekwencją niepodania danych będzie niemożność udzielenia świadczenia albo uzyskania informacji o stanie pacjenta.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.

do góry