Strona główna/Kontakt/RODO/Informacja dla osób składających do spółki wnioski lub (..)

Informacja dla osób składających do spółki wnioski lub zapytania w sprawie danych osobowych

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, które złożyły do spółki wnioski lub zapytania w sprawie danych osobowych

Spółka Vita sp. z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Vita sp. z o.o. z siedzibą 46-300 Olesno ul. Krasickiego 2,
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; interesami tymi są:
  • a) możliwość wykazania przez administratora wypełnienia obowiązków udzielania wszelkiej niezbędnej informacji i komunikowania się z osobami kierującymi pytania w sprawie przetwarzania danych osobowych, w szczególności obowiązków zapisanych w art. 12 RODO,
  • b) obrona i dochodzenie roszczeń przez administratora,
  • c) możliwość przechowywania dokumentacji przez określony czas,
 • celami przetwarzania są:
  • a) możliwość wykazania przez administratora wypełnienia obowiązków udzielania wszelkiej niezbędnej informacji i komunikowania się z osobami kierującymi pytania w sprawie przetwarzania danych osobowych, w szczególności obowiązków zapisanych w art. 12 RODO,
  • b) obrona i dochodzenie roszczeń,
  • c) możliwość przechowywania dokumentacji przez określony czas,
 • Pani/Pana dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym
  i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później - zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji wniosków w sprawie danych osobowych, określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń związanych z wnioskami w sprawie danych osobowych, określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi także bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.

do góry