Strona główna/Kontakt/RODO/Informacja dla osób uchylających się od obowiązku (..)

Informacja dla osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych swych dzieci

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych swych dzieci oraz ich dzieci podlegające obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu, których dane są przekazywane państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu

Spółka Vita spółka z o.o. informuje - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vita sp. z o.o., z siedzibą 46-300 Olesno ul. Krasickiego 2, podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • administrator wyznaczył inspektora ochrony danych; kontakt z inspektorem jest możliwy listownie, na adres administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub e-mailowo na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ,
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.8.2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych wraz z zał. nr 4,
  • celem przetwarzania jest dopełnienie obowiązków: a) sporządzenia i przekazania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu „wykazu imiennego” osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych, stanowiącego załącznik do „Kwartalnego sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych”, b) przechowywania przez określony czas sprawozdań kwartalnych,
  • Pani/Pana dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia zawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok po zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania „Kwartalnego sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych” określonego w przepisach,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na art. 6 ust.1 f) RODO.

do góry